PROVOZNÍ ŘÁD SOKOLOVNY A VENKOVNÍCH PROSTOR

TJ Sokolu Lelekovice

 

Základní ustanovení

1.

-         Provozní řád je vydáván za účelem stanovení pravidel chování uživatelů, návštěvníků, pronajimatelů a členů TJ v areálu sokolovny.

-         Areál sokolovny včetně budovy je vlastnictví  TJ Sokol Lelekovice.

-         Porušení tohoto provozního řádu je důvodem k postihu ( u členů TJ) a vykázání z areálu, smluvní pokuty či zákazu vstupu ( u ostatních osob)

 

2.

Areál sokolovny slouží pro zájmovou činnost sportovních oddílů a organizovaných skupin, výuku žáku ZŠ Lelekovice, pohybové aktivity dětí mateřské školky, sportovní aktivitu veřejnosti a  na kulturní a jiné akce.

 

 

Provozní pravidla a pravidla užívání prostor areálu sokolovny

3.

-         Za správu, čistotu a údržbu areálu odpovídá sokolník, který je členem TJ, vlastníka tohoto zařízení.

-         Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat tento provozní řád a plnit pokyny sokolníka a správce.

-         Časové využívání prostor je dáno rozvrhem, který zpracovává správce po dohodě s  výborem TJ  a sokolník  je odpovědný za jeho dodržování.

-         Časový rozvrh je vyvěšen na vstupních dveřích sokolovny, na internetových stránkách  a ve vestibulu na vývěsce.

-         Sestavení časového rozvrhu se řídí těmito prioritami:

a)      sportovní a zájmová činnost oddílů se sídlem v Lelekovicích

b)      výuka žáků ZŠ Lelekovice a aktivity dětí mateřské školky

c)      kulturní a společenské akce

d)      zájmová sportovní činnost občanů obce

e)      zájmová sportovní činnost občanů okolních obcí

 

-         Volné kapacity mohou být nabídnuty k dalším akcím, které projednává se zájemcem správce sokolovny a zajišťuje případné uzavření smlouvy se zájemcem.

-         Ve všech uzavřených prostorách a na sportovištích je zákaz kouření.

-         Uživatel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy požární ochrany, hygienické předpisy apod.

-         Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele a je povinen nahradit vzniklou škodu. Za nezletilé osoby je povinen uhradit vzniklou škodu jejich odpovědný zástupce.

-         Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou v sokolovně přítomny v souvislosti s činností uživatele.

-         Každý úraz musí vedoucí zapsat do sešitu k tomu určenému a umístěného v lékárničce.

-         Uživatel je povinen předat užívané prostory včetně šaten a sociálního zařízení v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

-         Po ukončení cvičení vedoucí překontrolují řádné uložení a zajištění nářadí. Došlo-li během cvičení k jakékoliv škodě či poškození ohlásí to sokolníkovi nebo správci.

-         Uživatel je povinen se chovat tak, aby neohrožoval zdraví své či jiných osob

-         Uživatel je povinen se chovat tak, aby nepoškodil plochu a zařízení sokolovny.

 

 

 

Pravidla používání hrací plochy v sokolovně ( sál )

4.

-         Klíč od sokolovny , lékárníčky, šatny či jiného prostoru zajišťuje vedoucí cvičení, součastně přejímá odpovědnost za celkovou činnost v prostorách TJ.

-         Vedoucí cvičení si postupně předávají klíče, čímž přejímají odpovědnost za pořádek, průběh celého cvičení včetně dodržování rozvrhu.

-         Po ukončení cvičení zajišťuje vedoucí cvičení uzamčení prostoru, uložení klíčů na stanoveném místě.

-         Cvičenci nesmí nechávat v šatnách cenné předměty ani peněžní částky, za jejichž ztrátu jednota neručí.  

-         Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vedoucí tréninku, vyučující, uživatel, příp. pořadatel.

-       V prostorách sokolovny se mohou návštěvníci pohybovat pouze se souhlasem správce a ve vhodné obuvi. Vhodnou obuví se rozumí sportovní obuv se světlou podrážkou bez jakékoliv nečistoty na podrážkách nezanechávající šmouhy na parketách. Správce haly může zakázat přístup na plochu, určí - li, že návštěvník má nevhodnou obuv.

-    Venkovní obuv je zakázána nosit do šaten. Obuv se nechává v botníku u vchodu, nebo si jí majitel v igelitovým pytlíku vezme do tašky.

-    Konzumace jídla na sále je zakázáno. Pití lze používat jen v uzavřených láhvých  (bidonu).

 -        Vstup na hrací plochu sokolovny ( sál) je možný pouze v čisté sálové obuvi.

-         Cvičenci smějí využívat veškeré nářadí, náčiní a pomůcky s vědomím a svolením správce a vedoucího a to jen pro činnost pro kterou jsou určeny.

-         Na hrací ploše sokolovny (sále) je povolený provozovat tyto míčové hry: volejbal, nohejbal, badminton, softtenis, florbal, basketbal a  sálovou kopanou výhradně se sálovým míčem.

-         Nářadí, náčiní i pomůcky se musí uklidit po ukončení cvičení na určená místa.

-         Je zakázáno smýkání těžkých předmětů po povrchu hřiště.

-         Je zakázáno vstupovat na hrací plochu mimo provozní dobu.

-         Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm.

-         Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

-         Do budovy a na sál je zakázán vjezd veškerých dopravních prostředků včetně jízdních kol, koloběžek, tříkolek, skateboardů, kolečkových bruslí a kočárků. Výjimku může povolit pouze správce.

-         Do areálu sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty. Výjimku může povolit pouze správce.

 

Pravidla používání venkovní hrací plochy a ostatních ven. prostor.
5.

-         Klíč od venkovního hřiště , šatny či jiného prostoru zajišťuje vedoucí cvičení, součastně přejímá odpovědnost za celkovou činnost v prostorách TJ.

-         Vedoucí cvičení si postupně předávají klíče, čímž přejímají odpovědnost za pořádek, průběh celého cvičení včetně dodržování rozvrhu.

-         Po ukončení cvičení zajišťuje vedoucí cvičení uzamčení prostoru, uložení klíčů na stanoveném místě.

-         Cvičenci nesmí nechávat bez dohledu cenné předměty ani peněžní částky, za jejichž ztrátu jednota neručí.  

-         Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá vedoucí tréninku, vyučující, uživatel, příp. pořadatel.

-         Vstup na hrací plochu  je možný pouze v čisté sportovní obuvi.

-         Na hrací ploše venkovního hřiště je povolený provozovat tyto míčové hry: volejbal, nohejbal, malou kopanou, badminton, softtenis, florbal, basketbal, tenis .  

-         Je zakázáno vstupovat na hrací plochu mimo provozní dobu.

-         Je zakázána manipulace s otevřeným ohněm bez souhlasu správce nebo sokolníka.

-         Je zakázáno požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

-         Na vyznačená hřiště v areálu sokolovny je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty.

 

 

Provozní doba v areálu sokolovny

6.

-         Sál sokolovny je určen k celoročnímu provozu

-         Provozní doba pondělí – pátek a neděle je od 8.00 hod. do 22.00 hod.

-         Po dohodě se správcem lze sjednat využití i mimo provozní dobu nebo v sobotu. Ta je určená k pořádání větších sportovních nebo kulturních akcí ( turnaje, hody, koncerty atd.).

-         Správce je oprávněn rozhodnout o omezení nebo přerušení provozu na dobu nezbytně nutnou z důvodu nezpůsobilosti sportoviště k užívání. Tuto skutečnost je povinen neprodleně oznámit uživateli, zveřejnit ji a udělat zápis do provozního deníku.

 

Všeobecná a závěrečná ustanovení

7.

-         Za provoz a za maximální využití prostor sokolovny a zařízení odpovídá správce. Současně má se sokolníkem povinnost kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a má právo vyvozovat z nich opatření ve spolupráci s výborem TJ.

-         Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny.

-         Uživatelé, se kterými má TJ uzavřený smluvní nájemní vztah, mohou mít v rámci smlouvy stanovena další specifická ujednání, která se vztahují k provozování jejich činnosti v areálu.

-         Při užívání prostor areálu TJ platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné právní předpisy.

-         Ceny za užívání sokolovny jsou stanoveny rozhodnutím výboru TJ, které bude vždy zveřejněno na obvyklých místech – úřední deska, internetové stránky www.sokollelekovice.wz.cz  a prostory sokolovny

-         Důležitá telefonní čísla:      Sokolník:  541 232 577, 606 294 114
                                        Správce sokolovny:  604 826 122, 541 232 365
                                        Starosta TJ:  604 826 122
                                        Policie ČR:  158, 112
                                        Záchranná zdravotní služba:  155, 112
                                        Hasičský záchranný sbor:  150, 112                                                               

 

Umístění hl. uzávěrů, vypínačů, hasicích přístrojů a lékárničky
8.

-         Lékárnička první pomoci  je umístěna v šatně.

-         Hasící přístroj je umístěna v přízemí v šatně a v nářaďovně.

-         Hlavní vypínač el. energie u hl. vchodu.

-         Hlavní uzávěr plynu u hl. plynoměru v zatáčce nebo u pod. plynoměru na rohu budovy.

-         Hlavní uzávěr vody v zatáčce v šachtě.

           

 

 

    - Tento provozní řád areálu TJ Sokol Lelekovice byl schválen výborem TJ  dne 1.9.2014 a nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 5.9.2014.

 

V Lelekovicích dne  1.9.2014

 

 

 

                            Zbyněk Lecián                                                                    Marek Šlapanský

                          starosta TJ Sokol                                                                  zástupce starosty