Základní ustanovení  
Lelekovická badmintonová liga (dále jen LBL) je soutěž  amatérských hráčů badmintonu.
Organizátorem ligy je Sokol Lelekovice, Brno-venkov, zastoupené pověřenou osobou (organizátorem).
 
Sídlo Lelekovické  badmintonové ligy:
 TJ Sokol Lelekovice
 Lelekovice 292
 Brno - venkov
 664 31
 
Cíl ligy
Cílem ligy je prostřednictvím pravidelné činnosti umožnit amatérským hráčům poměřit své vlastní síly a schopnosti s jinými.

Účastníci
Účastníkem ligy se může stát každé družstvo, které splňuje následující podmínky:
a) jedná se o smíšený tým (1 ženy a 1 muže),
d) družstvo se registruje u organizátora LBL a zaplatí účastnický poplatek,
e) ze soutěže jsou vyloučeni hráči registrovaní u Českého badmintonového svazu.
f ) každý tým zajistí na utkání 3 nové košíčky ( plastový s korkovou hlavou rychlost modrá - střední)

Průběh LBL
LBL je organizována ligovým systémem soutěže. Zúčastněná družstva hrají systémem každý s každým.
Hraje se na 2 vítězné sety do 21 bodů (o dva body, maximálně do 23), v případě remízy se hraje třetí set do 11 (strop) .
Zápasy jsou realizovány v odstupu 2-6 týdnů.
Rozhodčí pro zápasy jsou z řad účastníků.
O každém odehraném zápase se vede "Zápis o utkání". O vyplnění tohoto dokumentu se starají rozhodčí (hráči) stvrdí ho podpisem
jak rozhodčí tak kapitáni obou družstev a předají organizátorovy.

Organizátor LBL
Organizátor odpovídá  za řádný průběh soutěže.
Organizátor LBL má za úkol koordinaci jednotlivých týmů a odpovídá za informovanost hráčů o dění v lize.
Majetek LBL spravuje Sokol Lelekovice (popřípadě jím pověřená osoba-organizátor) .         
Odhlásí li se družstvo před zahájením ligy nevrátí organizátor družstvu registrační poplatek.
Ukončí li organizátor soutěž předčasně, vrátí po odečtení odehraných zápasů zbytek startovného všem účastníkům.
Pravidla
Jedná se o amatérskou ligu a proto se jí mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči badmintonu ve věku od 16 let, kteří
nikdy nehráli soutěže ČBaS. Horní věková hranice není omezena.
Je pořádána Sokolem Lelekovice. 

Řízení soutěže: Soutěž řídí organizátor.

Systém soutěže: Soutěž se odehraje jednokolově systémem každý s každým.
Zápasy jsou realizovány v odstupu 2-6 týdnů (záleží na počtu týmů). Prostor pro odehrání zápasů 
poskytuje Sokol Lelekovice. Rozhodčí pro zápasy jsou zajišťováni z řad účastníků.
Celá soutěž bude pak slavnostně zakončena.

Soupisky:
Soupiska družstva musí obsahovat název družstva, jména a příjmení hráčů, jejich data narození.
Dále pak vedoucího
družstva a jeho telefonní číslo pro spojení mezi družstvy a emailem.

Zápisy o utkání:
Zápis o utkání vede a utkání řídí vedoucí nebo hráč nehrajícího družstva.
Je třeba uvádět přesné jméno a příjmení hráče pro výpočet úspěšnosti všech hráčů v soutěži.
Vyplněný zápis podepsaný oběma vedoucími družstev bude předán řídícím soutěže.


Míčky:
Každé družstvo dodá do utkání 3 ks míčků . Celé utkání musí být odehráno míčky bílé nebo žluté barvy s modrým pruhem.

Bodování: Za vítězství  ve dvou setech - 3 body, vítězství  v tajbrejku - 2 body, porážka v tajbrejku - 1 bod.
Za ko
ntumační prohru - O bodů.
Při neodsouhlaseném nasazení hráče nezapsaného na soupisce družstva (registrace), nebo hráče,
který nesplňuje podmínky účasti, je družstvo potrestáno kontumací zápasů, ve kterých tento hráč získal body.

Konečné pořadí:   Pořadí družstev  a jednotlivců se stanoví podle počtu bodů,
                                   výsledků ze vzájemných utkání (body, sety, míče, vzájemný zápas),
                                   případně rozhodne dodatečný zápas.
 
Do hodnocení jednotlivců budou zahrnuti jen ti hráči, kteří odehráli v soutěži více než 70% zápasů.

 
Ceny: Oceněna budou družstva i jednotlivci dle finančních možností amatérské ligy.
 Vítězné družstvo a hráč obdrží také putovní pohár, který vlastní do zahájení dalšího ročníku soutěže
 a cenu, která vítězi zůstává.

Námitky: Možno písemně doručit organizátorovy do 7 dnů po odehrání utkání s poplatkem 100,- Kč.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí. Při kladném vyřízení námitky se poplatek družstvu vrací.

Startovné: Registrace za jedno družstvo činí 200,- Kč a musí být uhrazeno nejpozději do 10.ledna  u p. Leciána.
Přihlášky musí být podány nejpozději do 5. ledna.

Cena startovného na celou soutěž je 1100,-Kč na osobu. (při 9 družstev)

Předpis: Hraje se podle pravidel badmintonu a propozic této soutěže. Raketu lze vyměnit v průběhu zápasu pouze jednou
s výjimkou případu, kdy je pálka náhodně poškozena takovým způsobem, že s ní nelze pokračovat ve hře.
O změně je nutné informovat soupeře, jinak hrozí kontumace zápasu.

Termíny utkání: Hrací den je sobota nebo neděle dle rozlosování.
Začátky utkání:
sobota v 8.30 - 13.00 a 13.00 - 18.00 hodin.
                                 neděle v 9.00 - 14.00 hodin a 14.00 - 19.00 hodin

Odložení utkání: Z vážných důvodů/nemoc, pracovní záležitosti a pod./ je možno utkání přeložit na náhradní termín.
Vedoucí žádající o odložení, musí nejpozději ve čtvrtek do 18.00 nahlásit vedoucím ostatních družstev a
řídícímu soutěže p. Leciánovi žádost o změnu.

Zároveň se domluví na náhradním termínu odehrání utkání a ten rovněž ohlásí p. Leciánovi.

Nedostavení se družstva k utkání: Nedostaví-li se družstvo bez řádné omluvy k utkání, jsou zápasy kontumovány,
družstvo je penalizováno pokutou poprvé 100 Kč, 2x - 150 Kč, 3x - 200 Kč.

Po čtvrté kontumační porážce je družstvo vyřazeno ze soutěže, bez nároku na vrácení poplatků.
Pokuty jsou splatné do začátku dalšího utkání.


Nesportovní chování:
Po předchozím upozornění bude nesportovní chování /házení raketou, kopání do vybavení,
nadměrná opilost a pod./ pokutováno částkou 100 Kč.
Hráč nebude moci až do zaplacení pokuty hrát žádné další soutěžní utkání.

Hráči hrají na vlastní nebezpečí, hru přizpůsobují svému zdravotnímu stavu a dbají na to, aby sobě ani nikomu jinému
nijak neublížili. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za úrazy a jiné zdravotní problémy vzniklé při turnajích.


 Každý hráč se vstupem do ligy souhlasí s jejími pravidly, zavazuje se k dodržování těchto pravidel a ke hře
v duch fair play. Souhlasí s používání jeho osobních údajů a zveřejňování fotografií či videozáznamů.

 

 


Všeobecná pravidla badmintonu


Kurt pro badminton, či "dvorec", tvoří obdélník o rozměrech 13,40 X 5,18 m pro dvouhru a 13,40 X 6,10 m pro čtyřhru, rozdělený uprostřed sítí o výšce 155 cm. Vnější postranní čáry platí pro čtyřhry a vnitřní pro dvouhry; zadní čára je společná. Uvnitř obou stran hřiště jsou pole pro podání, vyznačená vpředu čarou vzdálenou 1,98 m od sítě a rozdělená středovou čarou na pravé a levé pole. Postranní čáry jsou shodné s příslušným hřištěm pro dvouhru či čtyřhru. Zadní čára hřiště je současně zadní čarou podacích polí pro dvouhru, kdežto pro čtyřhru jsou podací pole vzadu zkrácena o 76 cm čarou, která platí pouze pro podací pole pro čtyřhru. Čáry jsou široké 4 cm a vyznačují se směrem do hřiště, takže míč, který padne na čáru, platí jaké správný, tj. jako míč, který padne uvnitř hřiště.

2. Zahájení hry, volba stran
Stojíme na kurtu, máme spoluhráče a chceme začít hrát. Co dělat dál? Před zahájením zápasu se losuje. Kdo vyhraje los, má tři možnosti volby: 1. může se rozhodnout, že chce první podání, nebo 2. že nechce první podání, nebo si za 3. zvolí stranu; soupeř si zvolí jednu ze zbývajících alternativ. V druhém či třetím setu zahajuje podáním ten, kdo vyhrál předchozí set a strany se mění; ve třetím setu se strany znovu mění při dosažení 4 bodů ve všech disciplínách.

3. Podání
Víme již, kdo bude podávat. Nyní je čas si říct, jak se v badmintonu podává. Záleží na tom, jestli se hraje dvouhra (singl) nebo čtyhřa (debl nebo mix).
Ve dvouhře podává v průběhu zápasu vždy ten, kdo vyhrál předchozí výměnu míčů; dopustí-li se chyby, získává právo podání soupeř - tzv. "změna podání". Na začátku setu začíná podáním z pravého podacího pole a potom vždy střídavě z levého a pravého pole. Má-li tedy podávající sudý počet bodů nebo nulu, podává vždy z pravého pole, má-li lichý počet bodů, podává z levého pole (bez ohledu na počet bodů soupeře).
Ve čtyřhře přísluší právo podání oběma hráčům dvojice. První podávající podává střídavě z pravého a levého podacího pole (tzv. "první podání"), dokud se podávající strana nedopustí chyby, kdy v podávání pokračuje druhý hráč dvojice (tzv. "druhé podání"). Jestliže se potom dopustí podávající strana chyby, získává podání dvojice soupeřů (tzv. "změna podání"), v níž začíná podáním hráč, který přijímal v pravém poli. Výjimka je však vždy na počátku setu, kdy u první podávající dvojice má právo na podání pouze jeden hráč. Z předchozího textu rovněž vyplývá, že zatímco podávající podává střídavě z pravého a levého pole, nemění se postavení přijímajících hráčů, tj. jeden přijímá v pravém a jeden v levém poli, takže se v přijímání podání střídají.
Podává se spodním úderem do úhlopříčně protilehlého podacího pole soupeře. Je chybou, když podání není zahráno pod úrovní pasu a s hlavou rakety směřující dolů. Není chybou, jestliže se při podání míček dotkne horního okraje sítě. Při podání musí podávající i při jímající hráč stát v příslušných podacích polích - chybou je i postavení na lajně. Dokud není podání dokončené, musí se podávající i přijímající hráč dotýkat alespoň částí obou chodidel země a postavení chodidel musí zůstat nehybné až do okamžiku, kdy podávající udeří míček. Spoluhráči přijímajícího a podávajícího při čtyřhře mohou stát kdekoliv je to takticky výhodné, pokud tím necloní přijímajícímu hráči ve výhledu na podávajícího. Je chybou, jestliže hráč zdržuje podání či přijímání, jestliže podávající učiní raketou klamavý pohyb nebo se pokusí působit na soupeře jiným nepřípustným způsobem.


4. Špatné a dobré míče
Míček je podán a letí směrem k nám. Co teď s ním? Cílem je zahrát míč přes síť do hřiště na straně soupeře (při podání do příslušného pole pro podání) tak, aby míček padl na zem či na tělo soupeře, tj. aby jej soupeř nemohl vrátit. Spadne-li míček mimo hřiště, je to chybný úder. Stejně tak míček, který se dotkne stropu haly. Pokud však míček spadne na lajnu, je to dobrý míč, protože lajna patří do hřiště (viz. popis hřiště). Jestliže míček zasáhne okraj sítě a přepadne na stranu soupeře, platí jako správný, musí tam však být dopraven pouze úderem rakety. Chybou je, dotkne-li se hráč sítě, dokud je míč ve hře nebo dotkne-li se hráč míčku na polovině soupeře, tj. přes siť. Síť je dělící čarou a když hráč tuto hranici překročí a zasáhne míček na soupeřově straně, počítá se mu tento přestupek jako chyba. 
Ve čtyřhře smí podání přijímat pouze ten hráč, který je jako přijímající na řadě, takže je samozřejmě chybou, když míček zasáhne spoluhráč. Kromě podání a přijímání však může hrát míč kterýkoliv z hráčů dvojice.


5. Pravidlo o novém míči
Tzv. "nový míč" neznamená v badmintonu jen výměnu opotřebovaného či neregulérního míče za nový, nýbrž především výrok rozhodčího o opakování posledního podání beze změny stavu zápasu. Lze jej vyhlásit v případě nepředvídané překážky, například vlétne-li na hřiště míček z vedlejšího hřiště nebo zasáhne-li nějakou neodstranitelnou překážku nad hřištěm. Rovněž lze vyhlásit nový míč v případě, že podávající podává z nesprávného podacího pole a vyhraje následující výměnu míčů., nebo dojde-li k záměně u přijímací dvojice a přijímající dvojice vyhraje následující výměnu míčů. V obou těchto případech však lze nový míč vyhlásit jen tehdy, jestliže byla záměna zjištěna před provedení dalšího podání.

5. Počítání
Víme, co je špatně a co je dobře zahraný míč. Víme kam podat a jak má vypadat hřiště. Nyní si povíme, jakým systémem se počítá utkání. 
Jak již bylo řečeno výše, hraje se v badmintonu beze ztrát, tj. boduje každý vyhraný míč. Všechny disciplíny, tj. singl (dvouhry) a debl (čtyřhry), se hrají  na 2 vítězné sety do 21 bodů (o dva body, maximálně do 23), v případě remízy se hraje třetí set do 11 (strop) .